Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego autolampy.eu , dostępnego pod adresem http://www.autolampy.eu

2. Regulamin określa w szczególności: 

a. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
- zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,
c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d. tryb postępowania reklamacyjnego. 

3. Operatorem Sklepu Internetowego autolampy.eu jest firma AUTO LAMPY Firma Handlowa Anna Skoczek, z siedzibą w Bożenkowo 86-021 ul.Rekreacyjna 32B, NIP: 967-026-67-10, Regon: 340076646,  tel. kom. 792 108065 lub w wyjątkowych sytuacjach 792690125.

4. Operator Sklepu Internetowego autolampy.eu  świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.


§. 2 DEFINICJE

1. Operator Sklepu, Sprzedający – Operator Sklepu Internetowego -autolampy.eu, o którym mowa w §. 1 ust. 3 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Sklep – Sklep Internetowy autolampy.eu dostępny pod adresem internetowym http://www.autolampy.eu

6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego autolampy.eu.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego autolampy.eu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

6. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym. Więcej informacji pod linkiem. WYSYŁKA ZA GRANICĘ

7. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik dostaw dostępny pod adresem: http://www.autolampy.eu/koszty-wysy%C3%85%C2%82ki-t-10.html

 §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b. Aktywny adres e-mail.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w zakladce  POLITYKA PRYWATNOSCI  oraz PLIKI COOKIES §. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania/dostawy (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

a. Firma,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.
W przypadku  firm informujemy iż sprawdzamy czy podana firma jest zgłodszona w bazie CEDiG, w przypadku nie zgłoszenia w tej bazie  wystawiamy paragon.

6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłanylink aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

8. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 14 dni składając reklamację w sposób wskazany §. 11 Regulaminu.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
b. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
e. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

14. Przed obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 13 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.    

17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 11 i 13 wynosi 14 dni.


§. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego autolampy.eu.

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego autolampy.eu są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

a. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-11. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.

6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.autolampy.eu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia składać można również mailowo na adres: biuro@autolampy.eu

7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
b. dodania ich do koszyka,

c. wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
d. zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,
e. dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany,
f. kliknięcia przycisku „potwierdź”,
g. potwierdzeniem prawidłowo złożonego zamówienia jest przydzielony numer zamówienia (widoczny na stronie Sklepu) oraz automatyczna wiadomość e-mail  wysłana na adres e-mail podany przez Użytkownika.
h. w przypadku braku numeru zamówienia lub automatycznie wysłanej wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia należy skontaktować się z Operatorem Sklepu.  

8. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie do 2 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail w celu:

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – zmiana statusu zamówienia na „Zamówienie przyjęte” – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia, w wiadomości tej Sprzedający określa przybliżony czas realizacji zamówienia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – zmiana statusu zamówienia na „Anulowane”  – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontrofer
ty przez Użytkownika.

9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.

10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

11. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu autolampy.eu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

12. Kontakt e-mailowy ze strony  Sprzedającego, o którym mowa w ust. 8 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania emaila potwierdzającego nadanie przesyłki) zmianę treści zamówienia. Wszelkie zmiany danych dostawy, treści zamówienia lub sposobu płatności można dokonać tylko drogą e-mailową: biuro@autolampy.eu

13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 13 pkt g.

14. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji gdy:

a. zamówienie nie zostało potwierdzone przez Użytkownika,

b. zamówienie nie zostało opłacone (w przypadku zadeklarowania płatności przelewem) w terminie 5 dni roboczych – chyba że ustalony został inny termin z Użytkownikiem. 

15. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówienia, pod adresem: Jackowskiego 17/7 85-232 Bydgoszcz . Odbiór osobisty Klient powinien wcześniej uzgodnić z Operatorem Sklepu, mailowo pod adresem biuro@autolampy.eul bądź telefonicznie pod nr telefonu 52 345 54 54

16. Operator Sklepu zobowiązuje się wysłać zamówienie:

a. w maksymalnym terminie 1 dni roboczych –po przyjęciu zamówienia i przy płatności przelewem, po otrzymaniu pełnej kwoty na konto bankowe,
b. w maksymalnym terminie 2 dni roboczych – przy płatności za pobraniem (kurierowi przy odbiorze), po otrzymaniu potwierdzenia przez Klienta o przyjciu zamowienia przez Operatora sklepu.
c. w indywidualnie określonym terminie dla produktów sprowadzanych na zamówienie.

17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 3 dni roboczych lub indywidualnie ustalony z Użytkownikiem.

18. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: biuro@autolampy.eu W sytuacji, nie sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera (tylko w przypadku jeżeli opakowanie zewnętrzne nie nosiło śladów otwierania i nie miało śladów uszkodzeń mechanicznych typu odkształcenia, zgniecenia, pęknięcia), Kupujący ma prawo domagać się od kuriera, który dostarczył przesyłkę, niezwłocznego sporządzenia protokołu szkody, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dostarczenia przesyłki. W przypadku uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, zgłoszenie reklamacyjne (§. 9 Regulaminu) powinno zawierać wypełniony przez kuriera oryginał protokołu szkody, potwierdzający uszkodzenie.

19. W razie nieobecności Kupującego pod wskazanym do wysyłki adresem, kurier zobowiązany jest zostawić awizo, a następnie podjąć próbę dostarczenia przesyłki w dniu następnym , po dniu pierwszej nieudanej próby doręczenia przesyłki. Po dwóch nieudanych próbach doręczenia, przesyłka przez kolejne 3 dni znajdować się będzie w lokalnej siedzibie firmy kurierskiej, gdzie Kupujący zobowiązany jest odebrać ją osobiście, zgodnie z treścią ponownego awizo.W przypadku Poczty Polskiej   po pierwszej nieudanej próbie doręczenia kurier zostawia w skrzynce awizo i paczka trafia do Urzędu Pocztowego własciwego miejscu zamieszkania, następnie po 7 dniach zostaje  wystawione drugie awizo i w ciagu 14 dni od pierwszego awizowania należy odebrac przesyłkę.

20. W przypadku zwrotu (przez firmę kurierską lub Pocztę) wysłanej do Kupującego przesyłki, Sprzedający może obciążyć Kupującego poniesionymi kosztami transportu (wysyłka i zwrot) w sytuacji gdy Kupujący z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność:

   a. odmówił odbioru przesyłki (pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy) w godzinach pracy przewoźnika – dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00
   b. nie posiada gotówki w przypadku zadeklarowanej płatności gotówką przy odbiorze,
   c. podał nieprawidłowy  adres dostawy,

   d. inny nieuzasadniony powód.
21. W przypadku zamówień hurtowych Operator Sklepu udziela Klientowi rabatu. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 792108065 lub pod adresem e-mail: biuro@autolampy.eu  - opcja dostępna dla Przedsiębiorców  prowadzących działalność w branży zgodnej z ofertą sklepu
22. Zamówiony towar, Operator Sklepu wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty polskiej. Towar podczas transportu nie  jest ubezpieczony .O ubezpieczeniu przesyłki  ma prawo zadecydowac klient i dlatego w momencie wybierania opcji wysyłki  moze zaznaczyc opcję wysyłki z ubezpieczeniem na 100% wartości zamówienia  , a opakowania oznaczone są stosownymi znakami ostrzegawczymi, szczegółowy opis znajduje się w zakładce „PAKOWANIE PRZESYŁEK"
23. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Aktualny cennik dostaw dostępny w zakładce koszt wysyłki. W koszt wysylki jest wliczona opłata pobierana przez  firmę dostarczającą przesyłki + podatek VAt oraz koszt opakowania .

24. Wszystkie towary  nie posiadają wad ani fizycznych ani prawnych z wyjątkiem sytuacji gdy dany przedmiot ma wadę podaną w opisie  towaru.


§. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w wypadku:
a. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
b. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany odesłać towar (na własny koszt) niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres AUTO-LAMPY  ul.Jackowskiego 17/7 85-232 Bydgoszcz w stanie niezmienionym,  chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu ) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Do zwracanego towaru powinno być dołączone wypełnione oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy, przykładowy wzór takiego oświadczenia znajduje się na poniżej:

.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………......................…………………………………………………………………………………………………………........................................................................................ numer zamówienia………………… z dnia ...................... .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli zakup był na paragon z kasy fiskalnejre)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
4. Zwrot należnej Użytkownikowi kwoty, zostanie dokonany przelewem ,na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe.
5. Zwrotowi nie podlegają koszty wysyłki zwrotnej.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy.. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


§. 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy AUTOLAMPY.EU oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h. wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.
4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych. 


§. 9. REKLAMACJE

1. Użytkownikowi sklepu przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
a. Imię i nazwisko,
b. numer zamówienia
c. opis niezgodności towaru z umową,

d. datę zakupu
e. wypełnionym przez kuriera oryginał „Protokołu szkody”, który potwierdza uszkodzenie,
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,


§. 10. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem na rachunek bankowy,
b. Przy odbiorze, czyli gotówką kurierowi,
c. Przy odbiorze osobistym – gotówką lub kartą kredytową.
2. Dane do przelewu: „AUTO LAMPY" Anna Skoczek ul. Jackowskiego 17/7 85-232 Bydgoszcz.
                                        Nr konta mbank 92114020040000350239686529
.
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po potwierdzeniu zamówienia przez Użytkownika – drogą e-mailową lub telefonicznie.                                 §. 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego AUTOLAMPY.EU, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
12. Zbiory danych Operatora sklepu zostały zgłoszone i przeszły pozytywnie proces weryfikacji w GIODO: Zbiór Klientów


§. 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest konsument.

4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 

AUTO LAMPY
Firma Handlowa
Anna Skoczek

 

 

NIP: 967-026-67-10

REGON: 340076646
e-mail: biuro@autolampy.eu

Logowanie

Kategorie

Liczba produktów w koszyku:

Brak produktów w koszyku